Meditace srdce / The Heart Meditation | Sugandho

Meditace srdce / The Heart Meditation

English below

Najděte si pohodlné místo k sezení a zavřete oči. Začněte se zaměřovat do svého srdce uprostřed hrudníku tak, že do něj dýcháte. Nadechujte a vydechujte vědomě a s lehkostí.

Pokud jste připraveni, začněte dýchat do jednoho z vašich vlastních utrpení. Vyberte pouze jedno se kterým začnete, neskákejte z jednoho na druhé. Zaměřte se na něj a nadechujte ho do vašeho srdce. S každým nádechem o trochu víc. Pak vydechujte lásku, soucit a jemnost. Nepřemýšlejte jak to udělat, protože soucit už je kvalita vašeho srdce. Každým výdechem si toho začnete být vědomi.

Dělejte to nejméně po dobu 20 minut každý den. Můžete pomalu prodlužovat čas. Pokud chcete,
můžete si před tím zatančit, projít se, aby vaše energie byla živá.

Když už máte pocit, že tato metoda jde do větší hloubky, můžete začít dýchat do utrpení dalších lidí a můžete také dýchat do utrpením zvířat a rostlin.


Meditace se dělá individuálně, nebo jí můžete dělat ve skupině.

Můžete se jí také naučit na workshopu Alchymie čtvrté čakry – Z hlavy do srdce v únoru 2021.

________________________________________________________________________________________________

Find a comfortable place to sit and close your eyes. Start focusing on your heart in the middle of your chest by breathing into it. Inhale and exhale consciously easily.

When you are ready, start breathing into one of your own sufferings. Choose only one to start with, don’t jump from one to the other. Focus on it and breathe into your heart. Do it a little more with each breath. Then exhale love, compassion and gentleness. Don’t think about how to do it, because compassion is already the quality of your heart. You become aware of it with each exhale.

Do this for at least 20 minutes each day. You can slowly increase your time. If you wish, you can dance or walk before that to keep your energy alive.

When you already feel that this method goes deeper, you can start breathing into the suffering of other people and you can also breathe into the suffering of animals and plants.

______________________________________________________________________________________________

You can do meditation individually or you can do it in a group.

You can also learn it at the Alchemy of the 4th Fourth Chakra Workshop – From Head to Heart in February 2021.

Večerní akce
  • Žádné události