OSHO Breast Meditation / Oshova meditace s prsy | Sugandho

OSHO Breast Meditation / Oshova meditace s prsy

Český překlad najdete níže pod anglickým textem

OSHO Breast Meditation

This technique says: FEEL THE FINE QUALITIES OF CREATIVITY PERMEATING YOUR BREASTS AND ASSUMING DELICATE CONFIGURATIONS. The whole creativity of feminine existence is rooted in motherhood. That is why women are not interested in any other type of creativity. Man is a creator; woman is not a creator. She has not painted, she has not created great poetry, she has not written big books, she has not created great religions — she has not done anything really. But man goes on creating, he is mad. He goes on inventing, creating, making, constructing. Tantra says that this is because man is not a creator by nature — he remains unfulfilled, tense. He wants to become a mother, he wants to become a creator, so he creates poetry, he creates books, he creates many things, he will `mother‘ many things. But a woman is at ease. If she can really become a mother she is fulfilled, she is not interested. It is only when a woman cannot become a mother, cannot love, cannot really come to the peak of her creativity, that she will start thinking about doing something else. So basically, uncreative women will become creators — poets and painters — but they will always be second-rate, they cannot be first-rate. It is just as impossible for them to be creators of paintings and poetry and other things, as it is impossible for man to create a child. He cannot become a mother,  that is biologically impossible. And he feels the gap. To fill the gap he goes on doing many things — but still even a great creator is not as fulfilled, or only very rarely, as a woman is if she really becomes a mother.

A Buddha is fulfilled because he has created himself. He is reborn, he has given rebirth to himself, he is a new man, he is both father and mother to himself now. He can feel fulfilled.

A woman can feel fulfilled more easily. Her creativity is just around the breasts. That’s why all over the world, women are concerned so much with their breasts — it is as if their whole existence is concentrated there. They are always alert about their breasts — hiding or exhibiting, but always concerned. The breasts are their most secret part, their treasure, their center of being; of being mother, of being a creator.

Shiva says: FEEL THE FINE QUALITIES OF CREATIVITY PERMEATING YOUR BREASTS AND ASSUMING DELICATE CONFIGURATIONS. Just concentrate on the breasts, become one with them, forget the whole body. Move your total consciousness to the breasts and many phenomena will happen to you. If you can do this, if you can concentrate totally near the breasts, the whole body will lose weight, and a very sweet, deep sweetness will envelop you. It will pulsate around you, within you, above, below, everywhere — a deep feeling of sweetness.

Really, all the techniques that have been developed have been developed more or less by man, so they always give centers which are easier for men to follow. As far as I know, only Shiva has given some techniques which are basically for women. A man cannot do this. Really if a man tries to concentrate near the breasts he will become very uneasy. Try it. Even within five minutes you will start perspiring and you will become very uneasy, because male breasts are negative, they will give you negativity. You will feel uneasy, uncomfortable, that something is going wrong in the body, ill.

But female breasts are positive. If women concentrate near the breasts, they will feel very happy, very blissful, a sweetness will pervade all over their being and their body will lose gravity. They will feel light, as if they can fly. And with this concentration many things will change: you will become more motherly. You may not become a mother but you will become more motherly. To everyone your relationship will become motherly — more compassion, more love will happen. But this concentration near the breasts should be done very relaxedly, not tensely. If you are tense about it there will be a division between you and the breasts. Relax and melt into them, and feel that you are no more, that only the breasts are there.

If man has to do the same he will have to do it with the sex center, not with the breasts. Hence the importance of the first chakra in all kundalini yogas. He has to concentrate just at the root of the penis — there he has the creativity, there he is positive. And remember this always: never concentrate on anything negative because with the negative everything negative will follow. With the positive, everything positive will follow.

When the two poles of man and woman meet, negative is in the upper part of man, positive is in the lower; and negative is in the lower part of woman and positive in the upper. These two poles of positive and negative meet and a circle is created. That circle is blissful, but it is not ordinary. In ordinary sexual acts, the circle does not happen — that is why you feel so attracted towards sex, and so repelled also. You feel so much for it, you need it so much, you ask for it so much, but when it is given, when it is there, you feel frustration — nothing happens. It is possible only when both the bodies are very relaxed and very open to each other without any fear, without any resistance. Then the let-go is so complete that the electricities can merge and meet and become a circle.

OSHO: Vigyan Bhairav Tantra Vol. 2, # 27 Neither Mind nor Matter

Meditation instructions:

Choose a quiet, comfortable place for yourself inside or also beautiful to do in nature. You can have music you like or just the sound of nature/silence. Undress yourself and start gently focusing on your breasts. By touching your breasts and especially your nippels gently, you will help this focus happening naturally. Stay like that for about 20 min., then let go of your touch and simply rest in this delicate energy for another 10 min. Take the experience with you into your daily life.

Men can do the same exercise using the tip of their penis as the center of attention.

Enjoy

Sugandho

____________________________________________________________________________

Oshova meditace s prsy

Tato technika říká: PROCIŤUJTE JEMNÉ KVALITY KREATIVITY, KTERÉ PROSTUPUJÍ VAŠE PRSA A PŘIJÍMEJTE JEJICH JEMNÉ KONFIGURACE. Celá kreativita ženské existence má kořeny v mateřství. To je důvod, proč se žena nezajímá o jiné druhy kreativity. Muž je tvůrce; žena není. Nemalovala, nevytvářela velkou poezii, nenapsala velké knihy, nezakládala velká náboženství – doopravdy neudělala nic. Muž však pokračuje v tvorbě jako šílený. Dál vymýšlí, tvoří, vyrábí, konstruuje. Tantra říká, že je to proto, že muž není “přirozeným” tvůrcem. Proto zůstává nenaplněný, napjatý. Chce se stát matkou, chce se stát tvůrcem, a tak tvoří poezii, tvoří knihy, tvoří mnoho věcí, jejichž “matkou” se může stát. Ale žena je v klidu. Pokud se skutečně může stát matkou, je naplněna, nemá zájem o nic jiného. Teprve když se žena nemůže stát matkou, nemůže milovat, nemůže skutečně dosáhnout vrcholu své kreativity, začne přemýšlet o tom, že by mohla dělat něco jiného. Takže se z v podstatě nekreativních žen stanou tvůrkyně — básnířky a malířky — ale vždy budou druhořadé, nemohou být prvotřídní. Je stejně nemožné, aby tvořily obrazy, poezii a dalších věci, jako je nemožné, aby muž stvořil dítě. On se prostě nemůže stát matkou, to je biologicky nemožné. A cítí tu mezeru. Aby zaplnil mezeru, pokračuje v mnoha věcech – ale přesto ani velký stvořitel není tak naplněn, nebo jen velmi zřídka, jako žena, pokud se skutečně stane matkou.

Buddha je naplněn, protože se stvořil. Znovuzrodil se, dal se sám sobě znovu narodit –  je to nový muž, nyní je sám sobě otcem i matkou. Může se cítit naplněný.

Žena se může snáze cítit naplněná. Její kreativita je právě kolem prsou. Proto se ženy na celém světě tolik zabývají svými ňadry – jako by se tam soustředila celá jejich existence. Jsou vždy ostražité ohledně svých prsou – skrývají se, nebo je vystavují, ale vždy cítí znepokojení. Ňadra jsou jejich nejtajnější součástí, jejich pokladem, středem bytí; být matkou, být tvůrcem.

Shiva říká: PROCIŤUJTE JEMNÉ KVALITY KREATIVITY, KTERÉ PROTKÁVAJÍ VAŠE PRSA A PŘEDSTAVUJTE SI JEJICH JEMNÉ KONFIGURACE. Soustřeďte se jen na prsa, sjednoťte se s nimi, zapomeňte na celé tělo. Přesuňte své celkové vědomí na prsa a procítíte mnoho dalších jevů. Pokud to dokážete, dokážete-li se plně soustředit na prsa, celé tělo ztratí svou váhu a zahalí vás velmi sladká, hluboká sladkost. Bude pulzovat kolem vás, ve vás, nahoře, dole, všude – hluboký pocit sladkosti.

Opravdu, všechny techniky, které byly vyvinuty, byly vyvinuty víceméně člověkem, takže vždy nabízejí určité oblasti, která jsou pro muže snadnější. Pokud vím, pouze Shiva poskytla některé techniky, které jsou v zásadě jen pro ženy. Tohle nemůže udělat muž. Opravdu, když se muž pokusí soustředit na prsa, bude velmi neklidný. Zkus to. Už během pěti minut se začneš potit a budeš velmi nesvůj, protože mužská prsa jsou negativní, dávají vám negativitu. Budeš se cítit nesvůj a nepříjemně, že se v těle děje něco špatného.

Ale ženská prsa jsou pozitivní. Pokud se ženy soustředí na blízkost svých prsou, budou se cítit velmi šťastné, velmi blažené, sladkost prostoupí celou jejich bytost a jejich tělo ztratí gravitaci. Budou se cítit lehce, jako by mohly létat. A s touto koncentrací se mnoho věcí změní: stanete se mateřštější. Možná se nestanete matkou, ale stanete se mateřštější. Pro každého se váš vztah stane mateřským – více soucitu, více lásky. Ale tato koncentrace na prsa by měla být prováděna velmi uvolněně, ne napjatě. Pokud jste kvůli tomu napjatí, dojde k rozdělení mezi vámi a prsy. Uvolněte se a rozplývejte se v nich a vnímejte, že už nejste, že jsou tam jen prsa.

Pokud má muž udělat totéž, bude to muset udělat se sexuálním centrem, ne s prsy. Proto je u všech kundalini jóg tak důležitá první čakra. Musí se soustředit jen na kořen penisu – tam má kreativitu, tam je pozitivní. A vždy si pamatujte toto: nikdy se nesoustřeďte na nic negativního, protože s negativním bude následovat vše negativní. S pozitivním bude následovat vše pozitivní.

Když se dva póly muže a ženy setkají, negativní je v horní části muže, pozitivní je v dolní; a negativní je ve spodní části ženy a pozitivní v horní. Tyto dva póly pozitivního a negativního se setkají a vytvoří se kruh. Ten kruh je blažený, ale není obyčejný. Při běžných sexuálních aktech se kruh neděje – proto se cítíte zároveň přitahováni a zároveň odpuzováni sexem. Je pro vás tak důležitý, tolik ho potřebujete, tolik o něj žádáte, ale když ho mít můžete a když probíhá, cítíte frustraci — nic se neděje. Je to možné pouze tehdy, když jsou obě těla velmi uvolněná a velmi otevřená k sobě beze strachu, bez jakéhokoli odporu. Pak je puštění všeho tak úplné, že se elektřina může spojit a setkat se a stát se kruhem.

OSHO: Vigyan Bhairav Tantra Vol. 2, # 27 Neither Mind nor Matter

Instrukce od Sugandho:

Vyber si klidné, pohodlné místo pro sebe uvnitř sebe samého/samé, nebo si představ nějakou krásnou přírodní scenérii. Pusť si hudbu, která se Ti líbí, nebo poslouchej jen zvuk přírody/ticha. Svlékni se a začni se jemně zaměřovat na svá ňadra. Jemné dotyky na Tvých prsou a bradavkách Ti pomohou se přirozeně koncentrovat. Zůstaňte tak asi 20 minut. Poté pomalu ustaňte s těmito dotyky a jednoduše odpočívejte v této delikátní energii dalších 10 minut. Vezměte si tuto zkušenosti s sebou do svého každodenního života.

Muži mohou dělat stejné cvičení – budou se dotýkat špičky svého penisu jako středu své pozornosti.

Užijte s to,

S láskou, Sugandho

 

Večerní akce
  • Žádné události